ODBORNÉ UČEBNY - PROJEKTY A PORADENSTVÍ, VÝROBA..
Laboratoře Fyzikální učebny ucebna chemie Kombinovaná učenba biologei-prirodopis Počítačová učebna Jazykové učebny Multimediální učebny Mlutifunkční učebny
Posluchárny
Projekty na učebny, rozpočty na odborné učebny, poradenství na modernizaci učeben, poradenství pro školy v oblasti rekonstrukce učeben, projektová dokumentace na učebnu, zadávací dokumentace na učebnu, položkové rozpočty na učebny, projekty na dotace, poradenství na dotace pro školy

PORADENSTVÍ v oblasti – modernizace, rekonstrukce, výstavby odborných učeben poskytujeme pro:
 • Školy základní, střední, vysoké
 • Zřizovatele škol – Města a obce, investiční odbory, školské odbory, odbor výstavby…
 • Žadatele o dotace – školy, zřizovatelé škol – Krajské úřady, Městské úřady, obce, projekční kanceláře v oblasti dotací
 • Projekční kanceláře
 • Firmy stavební
 • Firmy truhlářské
 • Firmy instalatérské

PORADENSTVÍ v oblasti:
 • Modernizace a rekonstrukce odborných učeben
  1. Poradíme Vám, jak modernizovat odbornou učebnu KOMPLEXNĚ, nebo na ETAPY. Buď Vás navštívíme, nebo zpracováváme podklady podle fotografií stávajícího stavu. Za 24 let naší činnosti jsme viděli přes 1500 místností a učeben na různých stupních škol v celé ČR. Nepřekvapí nás ani sklep, půda, nebo 30 let stará učebna. U ETAP můžete VYUŽÍT MÍSTNÍ ŘEMESLNÍKY.
  2. Poradíme Vám, co využít ze stávajícího stavu, co udělat nově. Připravíme PROJEKTY PLYNU, VODY, ELEKTRO, SÍTĚ… podle kterých mohou místní řemeslníci připravit přívody pro nábytkové vybavení. Můžeme Vám pomoci s koordinací a technickým dozorem nad dodávkou, abyste dostali to, co jste si představovali a požadovali, nikoliv to, co se Vám budou snažit firmy vnutit jako vítězové výběrového řízení.
  3. Zpracováváme 3d návrhy odborných učeben fyziky, kombinovaných učeben fyziky a chemie, přírodovědných učeben, poslucháren, multimediálních učeben, multifunkčních učeben pro výuku mnoha předmětů s jednotným technickým zázemím, učeben chemie, laboratoří.
  4. Zpracováváme rozpočty orientační, které je možné využít pro žádosti o finanční prostředky u Zřizovatelů nebo rozpočty položkové s technickým popisem každé položky a výkazem výměr – které můžete využít pro žádosti o dotace, nebo pro výběrová řízení
  5. Zpracováváme Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky, která obsahuje vše, co požaduje zákon 137/2006 Sb. dle novelizací a vyhlášek z r. 2012
 • Dotací investičních a neinvestičních na odborné učebny
  (za projektové období 2007-2013 jsme vytvořili mnoho projektů a žádostí o dotace na odborné učebny, které žadatelé úspěšně realizovaliv dotačních titulech investičních ROP, neinvestičních OP VK, v ČEZ Oranžová učebna…).
  1. Poradíme Vám vhodné dotační tituly. Zpracováváme podklady do všech investičních a neinvestičních dotačních titulů pro celou ČR. U neinvestičních dotačních titulů zpracováváme oblast tzv. křížového financování – zde je možné žádat o materiální vybavení učebny.
  2. Informujeme Vás o aktuálních či připravovaných výzvách. Vždy je vhodné si několik měsíců předem připravit Projektovou dokumentaci a při vypsání výzvy ji využijete a můžete se v klidu soustředit na sepsání kvalitní žádosti.
  3. Poradíme Vám postupy při podávání žádostí dle našich získaných zkušeností. Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o dotaci vč. jejích příloh.
  4. Zpracujeme Vám Projektovou dokumentaci na DODÁVKU odborných učeben pro žádost o dotaci. Projektová dokumentace se dokládá jako jedna z příloh žádosti.
  5. Zpracujeme Vám rozpočty na Dodávku odborných učeben a pomůžeme Vám s jejich doplněním do rozpočtu v Benefitu – v žádosti.

PŘIPRAVÍME VÁM:
Projektovou dokumentaci odborné učebny
 • na DODÁVKU odborných učeben


Rozpočty na odborné učebny
 • Rozpočty vybavenosti na DODÁVKU položkové nebo orientační
 • Rozpočty STAVEBNÍ v položkách dle závazné cenové soustavy (URS)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejné zakázky na DODÁVKU odborné učebny

Pro zadávání veřejných zakázek na DODÁVKU odborných učeben se vychází ze zákona č. 137/2006 Sb. a jeho novely – zákona č. 55/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.4.2012 a který snižuje finanční limity pro veřejné zakázky. Dále je nutné se řídit Vyhláškou č.230/2012 Sb. platné od 1.9.2012,kterou se stanovují podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Příjemci dotací, kteří chtějí zadávat zakázky malého rozsahu nebo podlimitní zakázky, se u některých dotačních programů řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek, Metodiky…např. z OP VK.

Když shrneme zákon a jeho úpravy, metodiky a postupy dotačních orgánů, vyjde nám souhrn požadavků, které se vždy musí dodržet:

ODBORNÁ UČEBNA SE SOUTĚŽÍ VĚTŠINOU JAKO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU. ŠETŘÍ SE TÍM STÁTNÍ NEBO DOTAČNÍ PENÍZE.
POKUD BY PŘEVAŽOVALY STAVEBNÍ PRÁCE – např. stavba nové místnosti a do ní nové přívody, rozvody elektro, plynu a vody…A BYLA BY ZPRACOVÁNA STAVEBNÍ DOKUMENTACE A PŘÍŠLUŠNÁ POVOLENÍ - PAK SE SOUTĚŽÍ JAKO STAVBA

Důležité náležitosti pro soutěž na DODÁVKU:
 1. stanovení předmětu veřejné zakázky – např. obsah vybavení, modernizace, rekonstrukce odborné učebny … a to v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky uchazečem
 2. stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky – rozhodná je cena bez dph. Zde je nutné vycházet z kvalifikovaného rozpočtu na dodávku, ze kterého je možné udělat kvalifikovaný odhad předpokládané hodnoty.
 3. zadávací dokumentace na DODÁVKU, která má obsahovat: „materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční, provozní vlastnosti, vzhled a jakost…“ vč. výkazu výměr - (výňatek z Vyhlášky 230/2012 Sb.)
 4. parametry pro specifikaci soutěže – termín podání nabídek, hodnoticí kriteria, možnost prohlídky místa,….


Podklady pro žádost o dotace na odborné učebny
Žádost o dotace
Projektovou dokumentaci na odborné učebny


Specializujeme se na dotační tituly, ve kterých je možné žádat o dotace na odborné učebny a podporu technického a přírodovědného vzdělání. Nasbírali jsme řadu zkušeností a máme za sebou mnoho úspěšných grantů. Buď jsme je zpracovali celé – tj. žádost, přílohy, projektová dok., finanční analýzy… nebo jsme pro firmy či pracovníky školy , kteří psali žádost - zpracovali odborné podklady pro obsah žádosti – tj. KNOW HOW – jak a o čem psát a o co žádat v oboru odborných učeben, aby byla splněna podmínka INOVACE A JEDINEČNOSTI PROJEKTU.

Přípravíme Vám pro dotace:
ŽÁDOST (BENEFIT) nebo Projektový záměr (ROP STŘ.M)
PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI (ANALÝZY, FEA…)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pohybujeme se v dotačních titulech:
 • OPVK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
 • ROP (INVESTIČNÍ)
 • PŘESHRANIČNÍ GRANTY
 • ČEZ
 • ŠKODA MB
 • Tzv. „Uhelné granty“ – OKD…


V PORADENSKÉ ČINNOSTI PRO DOTACE STÁLE SLEDUJEME INOVATIVNÍ TRENDY V ODBORNÝCH UČEBNÁCH A JEJICH VYBAVENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Firma Školab s.r.o. vybavuje zejména základní a střední školy odbornými učebnami od roku 1996. Učebny pro výuku fyziky, chemie, kombinované, multimediální, posluchárny, laboratoře, jazykové učebny, počítačové učebny jsou postaveny na moderních základech. Firma Školab produkuje učebny, které jsou kvalitní a nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vybavujeme učebny jako celek, ale po částech, postupně, po etapách ap.